PostHeaderIcon Statut

Załącznik do Uchwały

Nr XL/387/2017Rady Miejskiej

w Głogowie Małopolskim

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

 

Statut

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Głogowie Małopolskim

 

 

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Głogów Młp. utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach określających zadania pomocy społecznej i innych przepisach szczególnych.

2. Ośrodek działa na podstawie:

1) uchwały Nr IX /53/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Głogowie Młp. z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902);

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn.zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

6) innych przepisów prawnych dotyczących Ośrodka i gminnych jednostek organizacyjnych;

7) niniejszego statutu.

 

§2.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Głogów Młp., finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.

2. Ośrodek wykorzystuje również środki pomocowe pozyskane z funduszy Unii Europejskiej.

3. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Burmistrza Głogowa Młp.

4. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Podkarpackiego.

5. Ośrodek ponadto realizuje inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania.

 

§3.

1. Siedzibą Ośrodka jest Głogów Małopolski. Obszarem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Głogów Małopolski.

2. Podziału obszaru działania na rejony dokonuje Dyrektor Ośrodka uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.

3. Ośrodek używa pieczęci z pełnym adresem i w pełnym brzmieniu.

4. Ośrodek może używać nazwy skróconej „MGOPS w Głogowie Młp".

 

§4.

Kontrolę nad działalnością Ośrodka oraz realizacją zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej sprawuje Burmistrz Głogowa Małopolskiego oraz Rada Miejska w Głogowie  Małopolskim.

 

§5.

Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka oraz bieżącą realizacją zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

 

II. Zakres i cele działania Ośrodka

 

§6.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie na terenie gminy niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz działanie na rzecz usamodzielniania osób i rodzin, ich stabilizacji i integracji ze środowiskiem.

 

§7.

Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należą:

1. W zakresie wykonywania zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i     rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i     rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13) dożywianie dzieci;

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

20) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

21) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

22) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

23) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

24) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

25) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

26) pobudzanie aktywności lokalnej społeczności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

27) inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych.

 

2. W zakresie innych zadań Ośrodka:

1) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1870) i rozporządzeń wykonawczych.

2) przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków szkolnych stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

 

§8.

Do zadań Ośrodka z zakresu administracji rządowej zleconych gminie realizowanych przez Ośrodek należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

§9.

Ośrodek realizuje inne zadania niż wymienione w § 7 i § 8 Statutu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przede wszystkim:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 489);

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.)

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390);

7) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.);

8) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 887 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.  z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1828);

12) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860).

 

§10.

1. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

§11.

Ośrodek współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem.

 

§12.

1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim kieruje Dyrektor Ośrodka, który jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dyrektor Ośrodka, a w przypadku nieobsadzenia stanowiska lub niezdolności do pracy Dyrektora – również osoba go jego zastępująca, wykonują czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.

3. Dyrektor Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych Ośrodka, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków oraz do występowania i prowadzenia w imieniu Burmistrza Głogowa Małopolskiego spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania.

4. Burmistrz Głogowa Małopolskiego udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

5. Burmistrz Głogowa Małopolskiego udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania innych świadczeń, w sprawach należących do właściwości gminy, w ramach kompetencji wynikających z zapisów w niniejszym statucie.

6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 może być udzielone innej osobie, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia sprawnej organizacji Ośrodka.

7. Burmistrz Głogowa Małopolskiego może udzielić Dyrektorowi Ośrodka lub osobie go zastępującej pełnomocnictwa do dysponowania funduszami w zakresie realizacji zadań statutowych oraz funkcjonowania Ośrodka zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

8. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla Dyrektora Ośrodka ustala Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

 

§13.

W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne;

1) Dział Pomocy Środowiskowej Świadczeń i Usług Opiekuńczych,

2) Dział Świadczeń,

3) Dział Aktywności Lokalnej,

4) Dział Projektów i Programów,

5) Dział Organizacyjny.

 

§14.

1. Szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nich zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka ustalony przez Dyrektora.

2. Dyrektor Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć inne komórki organizacyjne  lub stanowiska pracy po uzgodnieniu z Burmistrzem Głogowa Małopolskiego.

 

IV. Gospodarka finansowa Ośrodka.

§15.

1. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.

2. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Głogów Młp. i odprowadza dochody na rachunek dochodów budżetu Gminy Głogów Młp.,

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, opracowany na podstawie uchwały budżetowej uchwalonej przez Radę Miejską w Głogowie Małopolskim.

5. Za obsługę finansowo – księgową odpowiedzialny jest główny księgowy.

 

V. Postanowienia końcowe.

§16.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama