PostHeaderIcon II edycja projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” - rekrutacja zakończona

W ramach projektu  realizowanego przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim,  w miesiącu lutym zakończono kolejną rekrutację uczestników. Zostało zakwalifikowanych 27 osób zainteresowanych wzięciem udziału w II edycji projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”. Są to osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie gminy Głogów Małopolski.

 

Końcem lutego rozpoczęły się pierwsze warsztaty w Klubie Integracji Społecznej w Stykowie. W ramach usług aktywnej  integracji o charakterze społecznym zostaną zorganizowane: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz grupy wsparcia. Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych uczestników (tj. inteligencji emocjonalnej, komunikacji społecznej, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, autoprezentacji, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w tym również pisanie CV i listu motywacyjnego) oraz wzrost wiary we własne siły i możliwości pomagające w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Od marca przez okres 2 miesięcy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy dla 10 osób bezrobotnych o III profilu pomocy realizowany jest Program Aktywizacja i Integracja.

W ramach programu zostaną objęci działaniami z zakresu integracji społecznej - poprzez uczestnictwo w warsztatach prowadzonych w KIS oraz z zakresu aktywizacji zawodowej poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz środków Gminy.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama