PostHeaderIcon Regulamin wewnętrzny Klubu Integracji Społecznej

Głogów Małopolski 2017r.

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STYKOWIE

„KLUB INSPIRACJI SUKCESU”

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin wewnętrzny Klubu Integracji Społecznej „Klub Inspiracji Sukcesu” w Stykowie, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Klubu.

2. Klub Integracji Społecznej został utworzony w ramach Projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.08.01.00-18-0071/16 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3. Okres realizacji projektu: od 01.05.2017 r. – 30.04.2019 r.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie – oznacza to projekt pn. „Klub Inspiracji Sukcesu” współfinansowany ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-2020,  Osi  Priorytetowej  VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.1– Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany przez Gminę Głogów Małopolski/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

2. Beneficjent - oznacza Gminę Głogów Małopolski/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Głogowie Małopolskim

3. Klubie - należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej „Klub Inspiracji Sukcesu” w Stykowie.

4. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Klubie Integracji  Społecznej „Klub Inspiracji Sukcesu” w Sytkowie.

5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej  w Głogowie Małopolskim.

6. Kierowniku – należy przez to rozumieć koordynatora projektu pt.: „Klub Inspiracji Sukcesu”

7. Kandydacie/Kandydatce – oznacza to osobę zainteresowaną uczestnictwem w Projekcie.

8. Uczestniku/Uczestniczce projektu – oznacza to osobę, która:

• spełnia kryteria grupy docelowej

• podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne i udostępniła dane osobowe

• została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji

• uczestniczy w zajęciach Klubu Integracji Społecznej „Klub Inspiracji Sukcesu” w Stykowie.

• osoby  korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

• osoby,  o  których  mowa  w  art.  1  ust.  2  Ustawy  z  dnia  13  czerwca  2003r.  o  zatrudnieniu socjalnym;

1. Wolontariuszu – należy przez to rozumieć osobę świadczącą usługi wolontarystyczne

na rzecz Klubu, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Kontrakcie socjalnym (KS) – należy przez to rozumieć pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o uczestnictwo w zajęciach KIS a pracownikiem socjalnym, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

3. Osobach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – oznacza to zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS na lata 2014-2020:

1) Osoby z niepełnosprawnością – osoby  niepełnosprawne w  rozumieniu  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1886, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,   w   rozumieniu   Ustawy   z   dnia   19   sierpnia   1994r.   o   ochronie   zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia;

2) Osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz.1065, z późn.zm.),

3) PO PŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 EFS –Europejski Fundusz Społeczny

4) Biuro  Projektu – biuro projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” zlokalizowane jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Małopolski nr pokoju 111, Tel./17 8516 963.

5) Dzień przystąpienia do  Projektu – dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

6) Staż – Oznacza  to  nabywanie  przez  bezrobotnego  umiejętności  praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku  pracy  z pracodawcą.

7) Szkolenia/kursy  zawodowe – grupowe i indywidualne  dla  Uczestników/czek  Projektu, służące  nabyciu,  uzupełnieniu  lub  zmianie  kwalifikacji  zawodowych  zgodnie z  IPD  oraz potrzebami i oczekiwaniami Uczestników/czek Projektu.

8) Indywidualny Plan Diagnozy (IPD) – plan działań, obejmujący opracowanie kompleksowej ścieżki wsparcia opracowany dla Uczestnika/czki Projektu  dostosowany  do  jego/jej potrzeb oraz indywidualnej sytuacji na rynku pracy, przygotowany przez zespół diagnozujący.

9) Stypendium stażowe– oznacza kwotę wypłaconą Uczestnikowi/czce Projektu w okresie odbywania stażu.

10) Stypendium szkoleniowe – oznacza kwotę wypłaconą Uczestnikowi/czce Projektu w okresie odbywania kursu zawodowego.

11) PAI- Program Aktywizacja i Integracja dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których ustalono III profil pomocy.

§ 3

1. Klub działa w oparciu o Uchwałę Nr XL/387/2017 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz o niniejszy regulamin, realizuje zadania wynikające z następujących przepisów:

1) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm.),

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),

5) Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

6) Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

§ 4

1. Klub działa w ramach wewnętrznej struktury Ośrodka i funkcjonuje jako Sekcja Działu Aktywności Lokalnej.

2. Nadzór nad Klubem sprawuje Dyrektor.

3. Terenem działania  jest gmina Głogów Małopolski.

4. Klub mieści się w Stykowie pod numerem 102.

Rozdział II

CELE DZIAŁANIA I ZADANIA KLUBU

§ 5

1. Głównym celem Klubu jest aktywna integracja 80 uczestników - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Głogów Małopolski            (w tym 10 osób niepełnosprawnych) poprzez poprawę ich zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz lepsze przystosowanie społeczne.

2. Zaplanowane w projekcie działania są ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu poprzez podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Ponadto zapewnienie kompleksowego wsparcia w wejściu uczestników projektu na rynek pracy z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, czyli edukacyjnych, społecznych i zawodowych: nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego i utrzymanie zatrudnienia.

3. W ramach wsparcia dla wszystkich uczestników przewidziane są następujące formy wsparcia:

a) Zespół diagnozujący - w skład którego wejdzie psycholog,  pedagog i doradca zawodowy odpowiedzialny będzie za określenie ścieżki reintegracji, oraz przydzielenie uczestników do poszczególnych form wsparcia; czas trwania: 3 godziny na 1 uczestnika, łącznie 240 godzin na cały okres realizacji projektu.

b) Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (dla III grup naboru osób do projektu: I- 27 os., II- 27 os., III -26 os.):

treningi kompetencji i umiejętności społecznych (80 godz. dydaktycznych na grupę)

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (80 godz. dydaktycznych na grupę)

grupy wsparcia (80 godz. dydaktycznych na grupę).

Celem warsztatów będzie wzrost poczucia własnej wartości, podniesienie motywacji, dostarczenie wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, skutecznego komunikowania się oraz gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, zmiana sposobu postrzegania siebie, wzrost poczucia bezpieczeństwa w grupie, wystąpienie efektu wzmocnienia grupowego polegającym na wzajemnym motywowaniu się do działań. Wszystkie działania ukierunkowane są na poprawienie umiejętności społecznych, interpersonalnych i życiowych, umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu są zobowiązani do udziału w min. 80% godzin zaplanowanych zajęć jako jeden z warunków uzyskania zaświadczenia o ukończeniu treningów.

c) Indywidualne doradztwo zawodowe dla osób biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych - kwalifikujących się do odbycia kursów zawodowych,  w wymiarze 1 godziny/osobę. Celem doradztwa jest wyłonienie osób do odbycia stażu, na podstawie pogłębionego wywiadu dotyczącego zainteresowań, dotychczasowej ścieżki kariery i predyspozycji  oraz analiza poziomu motywacji do zmiany swej sytuacji zawodowej.

d) Reintegracja zawodowa:

kursy zawodowe

- dla 40 Uczestników/czek Projektu w okresie realizacji projektu w wymiarze ok 150 godz. dydaktycznych tj. od poniedziałku do piątku po 8 godzin dydaktycznych dziennie (1 godzina dydaktyczna – 45 minut), w celu zwiększenia umiejętności zawodowych, na podstawie wypracowanych IPD, Wybór kursów zawodowych uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu Ponadto Uczestnicy/czki kursów są uprawnieni do otrzymania stypendium szkoleniowego za potwierdzone uczestnictwo w każdej godzinie kursu zawodowego w kwocie 6,64 zł brutto. Stypendium nie przysługuje za nieusprawiedliwione godziny nieobecności na szkoleniu zawodowym. Dodatek naliczany jest po zakończeniu kursu zawodowego.

Warunkiem otrzymania dodatku oraz uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu będzie uzyskanie min. 80% frekwencji na szkoleniu zawodowym. Uczestnicy i Uczestniczki Projektu zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu kończącego kurs zawodowy.

W związku z uczestnictwem w kursie zawodowych każdemu Uczestnikowi Projektu przysługuje komplet materiałów szkoleniowych, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

Staże

- 10 Uczestników/czek Projektu zostanie skierowanych na staż trwający 6 miesięcy. Celem stażu jest nabycie przez Uczestników i Uczestniczki projektu doświadczenia zawodowego. Miejsce odbywania staży będzie zgodne z posiadanymi kwalifikacjami oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Dopuszcza się możliwość odbycia stażu na innym stanowisku niż posiadane kwalifikacje zawodowe, według aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Staże organizowane będą poprzez nawiązanie współpracy Beneficjenta Projektu z pracodawcami oraz Uczestnikami/czkami Projektu z Pracodawcą. Staż finansowany jest przez Beneficjenta Projektu. Szczegóły realizacji  oraz zasady organizacji stażu określa umowa stażowa podpisywana pomiędzy Beneficjentem projektu a pracodawcą i Uczestnikiem/czką Projektu. Za każdy miesiąc odbywanego stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1567,00 zł brutto. Za dni nieusprawiedliwione stypendium nie przysługuje.

Uczestnikom/czkom Projektu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy pełny przepracowany miesiąc. Urlop należy wykorzystać przed zakończeniem realizacji stażu. W przypadku niewykorzystania należnego urlopu nie będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny.

• Na staż kierowane będą osoby, które wykażą: brak doświadczenia zawodowego, niski poziom wykształcenia, które uzyskały najwyższą frekwencję na zajęciach, najlepsze wyniki z oceny zdobytej wiedzy oraz najwyższy poziom motywacji do zmiany swej sytuacji zawodowej i chęci do udziału w stażu (na podstawie opracowanej dokumentacji na indywidualnym spotkaniu z doradca zawodowym).

Kurs prawo jazdy kat. B

- 6 Uczestników/czek Projektu tj. po 3 osoby w każdym roku realizacji projektu, będzie mogło uczestniczyć w kursie na prawa jazdy kat B wraz z badaniami i egzaminem.

e) Podczas realizacji kursów i staży nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Kierownik projektu.

f) Na rzecz wszystkich Uczestników i Uczestniczek projektu świadczona będzie praca socjalna.

g) Program Aktywizacja i Integracja (PAI) – dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dla których ustalono III profil pomocy i zaplanowano zajęcia warsztatowe : usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz prace społecznie użyteczne.

1. Do zadań Klubu należy w szczególności:

• reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;

• minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;

• prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i zawodowego;

• kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;

• prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej;

• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników Klubu,

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach;

• kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy;

• przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych;

• rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,

• udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;

• przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom zajęć;

1. Usługi Klubu są jednym z instrumentów aktywnej integracji, które zmierzają  do zapewnienia szeroko pojętej pomocy osobom poprzez organizowanie i prowadzenie działań o charakterze samopomocowym, terapeutycznym, doradczym, szkoleniowym i zatrudnieniowym, zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu.

Rozdział III

ORGANIZACJA KLUBU

§ 6

1. Zajęcia w Klubie odbywają się we wszystkie dni robocze, zgodnie z miesięcznym planem działania Klubu.

2. Klub funkcjonuje w godzinach od 8:00 do 16:00 w zależności od realizowanych zadań może funkcjonować w innych godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników.

§ 7

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Klubu Integracji Społecznej, Ośrodek zapewnia specjalistów: psychologa, pedagoga i prawnika (zatrudnionych na umowę zlecenie) oraz zatrudnia wolontariuszy w ramach wsparcia KIS (na podstawie porozumienia wolontariackiego), których zadania i obowiązki określone są w zakresach czynności zawartych w umowach. W okresie realizacji projektu zaplanowano 164 godziny wsparcia specjalistów tj. psychologa, pedagoga i prawnika, oraz wolontariuszy w wymiarze 1620 godzin wsparcia na cały okres realizacji projektu.

2. Do zadań poszczególnych specjalistów i osób zaangażowanych w realizacji działań KIS-u  należy w szczególności:

1) świadczenie usług poradnictwa,

2) diagnozowanie sytuacji społecznej  Uczestników,

3) realizowanie zaplanowanych zajęć,

4) prowadzenie dokumentacji pracy z Uczestnikami,

5) prowadzenie indywidualnych konsultacji.

3. Do zadań wolontariuszy należy w szczególności:

1) wspomaganie w realizowanych działaniach,

2) rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności poprzez prowadzenie warsztatów min. z zakres obsługi komputera.

4. Klub może organizować zajęcia indywidualne, w grupach lub zespołach.

5. Liczba uczestników zajęć jest zgodna z liczbą zrekrutowanych osób w poszczególnych grupach naboru do projektu.

§ 8

1. Pracą Klubu kieruje koordynator projektu.

2. Koordynator kieruje bieżącą pracą KIS w związku z realizacją projektu i odpowiada  za wyniki pracy Klubu.

3. Zadania prowadzenia KIS koordynator ma wpisane w zakresie czynności.

4. Koordynator dba o rozwój Klubu ( m.in. współdziała z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej; promuje idee samopomocy).

Rozdział IV

UCZESTNICTWO W KLUBIE - ZASADY REKRUTACJI

§ 9

1. Uczestnictwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Minimalny okres uczestnictwa we wsparciu w ramach KIS wynosi 6 miesięcy.

3. Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba w wieku aktywności zawodowej tj. od 18 do 65/67 roku życia, która spełnia następujące kryteria kwalifikowalności:

3.1. Kryteria formalne:

a) zamieszkuje na terenie Gminy Głogów Małopolski,

b) jest osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej w związku z przesłankami określonymi w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ., ze względu na:

• ubóstwo,

• bezrobocie,

• niepełnosprawność,

• długotrwała lub ciężka choroba,

• przemoc w rodzinie,

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego

• zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa

c) i jednocześnie jest osobą o której mowa w art. 1 ust.2 ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym a  w szczególności należąca do jednej  z poniższych grup :

• długotrwale bezrobotnych, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

• zwalnianych z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

• uzależnionych od alkoholu

• bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

• uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających

• chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

• uchodźców, realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej

• osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3.2. Kryteria preferowane:

a) jest osobą niepełnosprawną,

b) korzysta z PO PŻ,

4. Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w Klubie może zostać rozszerzony o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska lokalnego.

5. Kryteria kwalifikowalności kandydata/ki zostaną zweryfikowane na podstawie danych zawartych w ankiecie rekrutacyjnej składanej przez Kandydata/tkę przed przystąpieniem do Projektu na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych.

6.  Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie.

§ 10

1. Do udziału w okresie realizacji projektu tj. w latach 2017-2019 zostanie zakwalifikowanych 80 osób (45 kobiet, 35 mężczyzn). Przyjęcie uczestnika do projektu jest równoznaczne z jego uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej oraz podpisaniem i realizacją kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

2. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzony w trzech turach naboru:

a) I edycja - miesiące: maj, czerwiec 2017r.

b) II edycja - miesiąc: grudzień 2017r.,

c) III edycja - miesiąc: czerwiec 2018r.,

1. W związku z dużą liczbą uczestników i ograniczonymi możliwościami lokalowymi utworzonego KIS: w ramach I i II edycji zrekrutowanych zostanie po 27 osób, a w ramach III – 26 osób.

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz zgodnie z zasadą dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz założeń zawartych w niniejszym Regulaminie. Informacje dotyczące realizacji projektu oraz terminy rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej MGOPS.

§ 11

1. Etapy rekrutacji do Projektu, uczestnictwa w KIS:

a) Złożenie ankiety rekrutacyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (załącznik Nr 1 do Regulaminu),

b) Oświadczenia Kandydata/ki o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniu warunków udziału w projekcie (załącznik nr 2 Regulaminu),

c) oświadczenie Kandydata o korzystaniu z pomocy społecznej w związku z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (załącznik nr 3 do Regulaminu);

d) oświadczenie Kandydata o korzystaniu z PO PŻ (załącznik nr 4 do Regulaminu);

e) oświadczenie kandydata o niepełnosprawności wraz z kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (załącznik nr 5 do Regulaminu);

f) oświadczenie Kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Głogów Małopolski (załącznik nr 6 do Regulaminu);

2. Ww. dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać wypełnione przy pomocy  koordynatora projektu lub pracownika socjalnego w obecności Kandydata.

§ 12

1. Procedura rekrutacji będzie obejmować następujące etapy:

Etap I – sprawdzenie kompletności i poprawności wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. Weryfikacja spełniania wymaganych kryteriów formalnych tj. zamieszkanie na terenie gminy Głogów Młp. na podstawie oświadczenia potencjalnego uczestnika oraz bycie osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oraz czy kandydat spełnia wymogi wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wymóg będzie weryfikowany poprzez zaświadczenie z OPS (wywiad środowiskowy), zaświadczenie z PUP - w przypadku osób bezrobotnych informacje o ustalonym III profilu pomocy, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, itp.

• Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby, u których zdiagnozowana zostanie największa ilość problemów zgodnie z następująca punktacją:

- 3 i więcej powodów zagrożeniem wykluczeniem społecznym - 3 pkt,

- 2 powody - 2 pkt

- 1 powód -1 pkt

• Dodatkowe punkty będą przyznawane wszystkim osobom:

- z niepełnosprawnością – 5 pkt,

- osobom korzystającym z POPŻ – 1 pkt,

Etap II – do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji. Maksymalna liczba punktów uzyskana przez osobę w rekrutacji wynosi 9 punktów.

Oceny kryteriów formalnych i preferowanych komisja rekrutacyjna dokona na karcie formalno- merytorycznej Kandydata/tki na uczestnika do Projektu (załącznik nr 7 do Regulaminu).

Etap III - w wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista osób rezerwowych, które spełniają kryteria formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Osoby z listy rezerwowej mogą być zaproszone do udziału w Projekcie w trakcie jego trwania na wypadek rezygnacji innego uczestnika. W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości os. niż założono będą prowadzone działania promocyjno – informacyjne przez pracowników w celu uzupełnienia rekrutacji.

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników Projektu, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowane Projektu.

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu rekrutacji lub wyznaczenia kolejnego naboru Kandydatów/tek , aż do czasu zakwalifikowania grupy spełniającej wartości założone dla grupy Uczestników Projektu.

3. O wynikach rekrutacji osoby powiadomione zostaną drogą telefoniczną, e-mailową lub za pośrednictwem pracownika socjalnego do 7 dni od momentu zamknięcia naboru.

Rozdział V

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 13

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności do:

a) podpisania następujących dokumentów:

• deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 8 do Regulaminu),

• oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 9 do Regulaminu),

• oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 10 do Regulaminu),

• Umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 11 do Regulaminu),

2.  Zakwalifikowanie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub odbywa się na podstawie:

• Skierowania do uczestnictwa w KIS (załącznik nr 12 do Regulaminu) potwierdzającego realizacje kontraktu socjalnego (wzór stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu, załącznik nr 13 a do Regulaminu), wydanego przez pracownika socjalnego.

• Wypełnienie Karty Rejestracyjnej Uczestnika KIS (załącznik nr 14 do Regulaminu),

3. Potwierdzeniem zakończenia zajęć w KIS jest  Zaświadczenie (załącznik nr 15 do Regulaminu) wydane na wniosek osoby, która uczestniczyła w Klubie.

• Zaświadczenie jest wydawane przez podmiot prowadzący Klub Integracji Społecznej nie później jednak niż 2 miesiące od daty zakończenia zajęć w Klubie.

• Zaświadczenie zachowuje ważność w terminie 4 miesięcy od daty wystawienia.

 

§ 14

1. Uczestnicy Klubu są zobowiązani do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

b) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego,

c) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

d) troski o tworzenie w Klubie dobrej atmosfery, opartej na wzajemnej życzliwości i tolerancji,

e) poufności  i ochrony danych osobowych Uczestników,

f) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

g) aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej poprzez:

• punktualne i aktywne uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych z działaniach organizowanych w   ramach realizowanego Projektu.

• potwierdzania uczestnictwa na listach obecności.

• potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu, zaświadczeń itp.,

• usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób:

- zwolnienie lekarskie - niezwłoczne poinformowanie telefoniczne pracownika socjalnego lub koordynatora projektu, przedłożenie zwolnienia lekarskiego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie realizującego projekt;

Nieobecność na zajęciach należy pisemnie usprawiedliwiać w terminie 7 dni od jej wystąpienia. Usprawiedliwienie winno zawierać uzasadnienie (nieusprawiedliwiona nieobecność w wymiarze większym niż 20% godzin przewidzianych na poszczególne formy wsparcia, może spowodować skreślenie z listy uczestników Projektu. Decyzje o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna).

h) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,

i) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.

2. Uczestnicy Klubu mają prawo do:

a) godnego traktowania,

b) przejawiania własnej inicjatywy w opracowywaniu prac grup samokształceniowych,

c) korzystania z oferty Klubu, jego pomieszczeń i wyposażenia,

d) zgłaszania wniosków i uwag w sprawach osobistych bądź dotyczących funkcjonowania Klubu.

3. Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku:

a) stwierdzenia przez pracownika Klubu lub Kierownika, że nastąpiło naruszenie postanowień Regulaminu,

b) trwałego opuszczania przez Uczestnika zajęć w Klubie,

c) dobrowolnej rezygnacji Uczestnika z zajęć w Klubie,

d) wykonania zaplanowanych działań.

4. Zabrania się przebywania w pomieszczeniu Klubu Integracji Społecznej osobom   postronnym.

5. Na terenie Klubu zabrania się spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub innych środków   odurzających , palenia papierosów.

6. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że uczestnik jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających może on zostać wykluczony z zajęć przez prowadzącego, który zobowiązany jest do powiadomienia Kierownika o w/w sytuacji.

7. Uczestnicy zajęć w KIS zobowiązani są do przestrzegania zaleceń i wskazówek pracowników Klubu.

8. Fakt skreślenia osoby z listy uczestników KIS  z powodu nie przestrzegania  postanowień Regulaminu zostanie niezwłocznie przekazany pracownikowi socjalnemu z zachowaniem formy pisemnej.

Rozdział VI

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

§ 15

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji. Rezygnacja z udziału w projekcie może być złożona w szczególnie uzasadnionym przypadku uniemożliwiającym dalsze uczestnictwo w projekcie, potwierdzona odpowiednim dokumentem (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.).

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Uczestników Klubu, pracowników Klubu i wolontariuszy obowiązuje przestrzeganie Regulaminu oraz  przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2. Uczestnicy Klubu dbają o dobre imię Klubu oraz estetykę i czystość w pomieszczeniach, a także  o wyposażenie.

§ 17

1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskiej i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu.

4. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama