Do pobrania - Uchwała NR XXVII/371/2020 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

 

 

Załącznik do Uchwały XXVII/371/2020 Rady Miejskiej

w Głogowie Małopolskim z 30 września 2020 roku

 

 

Statut

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Głogowie Małopolskim

 

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim, zwany dalej MGOPS, jest jednostką organizacyjną Gminy Głogów Małopolski. utworzoną w celu wykonywania zadań pomocy społecznej – własnych gminy i zleconych gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz innych zadań powierzonych niniejszym Statutem.

2. Terenem działania MGOPS jest Gmina Głogów Małopolski.

3. Siedzibą MGOPS jest obiekt przy ul. Fabrycznej 17 w Głogowie Małopolskim.

 

II. Cel i przedmiot działania MGOPS

§2.

Celem działania MGOPS jest:

1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

3. Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

4. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej,

5. Wspieranie rodzin wychowujących dzieci poprzez finansowe wsparcie na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dzieci, opieką nad nimi i zaspokajaniem ich potrzeb życiowych.

§3.

W celu realizacji zadań pomocy społecznej MGOPS współpracuje w tym zakresie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

III. Zadania MGOPS

§4.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim realizuje zadania na podstawie przepisów, w szczególności:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w zakresie:

a) zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym,

b) zadań własnych gminy o charakterze nieobowiązkowym,

c) zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111);

3) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808);

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz.  2133);

5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327);

6) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910);

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821);

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218);

10) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407);

11) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348);

12) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329);

13)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057);

14)  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266);

15)  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685);

16) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.);

17) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.);

18) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.);

19) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 176);

20)  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409);

21)  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426);

22)  ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1297);

23)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.).

 

IV. Zarządzanie i organizacja

§5.

1. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim kieruje Dyrektor Ośrodka, który jest zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentuje MGOPS na zewnątrz.

2. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki przejmuje wskazany przez niego Kierownik Działu.

3. Dyrektor MGOPS wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego i Kierowników Działów.

4. Dyrektor MGOPS działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego.

5. Dyrektor MGOPS jest upoważniony do występowania i prowadzenia w imieniu Burmistrza Głogowa Małopolskiego spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed innymi organami orzekającymi, objętych zakresem działania MGOPS oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

6. Dyrektor MGOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu realizacji zadań statutowych i ustawowych MGOPS – na podstawie i w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Głogowa Małopolskiego,  z wyłączeniem zadań, o których mowa w ust. 7.

7. Dyrektor MGOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głogów Małopolski na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w  Głogowie Małopolskim.

8. Na wniosek Dyrektora MGOPS Burmistrz Głogowa Małopolskiego może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 6, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia sprawnej organizacji Ośrodka.

9. Dyrektor MGOPS odpowiada za właściwą realizację zadań oraz prawidłowe funkcjonowanie i prowadzenie gospodarki finansowej MGOPS.

10. Wszyscy pracownicy MGOPS mają status pracowników samorządowych.

§6.

1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną MGOPS w Głogowie Małopolskim określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

2. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania MGOPS.

 

V. Gospodarka finansowa MGOPS

§7.

Działalność MGOPS finansowana jest z:

1. Budżetu Gminy,

2. Budżetu Państwa w formie dotacji celowych,

3. Innych źródeł - w szczególności ze środków Unii Europejskiej, PFRON-u.

§8.

1. MGOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej MGOPS jest plan dochodów i wydatków opracowany na podstawie uchwały budżetowej Gminy Głogów Małopolski na dany rok kalendarzowy.

3. MGOPS prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. MGOPS posiada odrębny rachunek bankowy.

5. MGOPS jest jednostką budżetową.

 

VI. Postanowienia końcowe

§9.

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

Uzasadnienie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim jako organizacyjna jednostka budżetowa Gminy Głogów Małopolski działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

Duża ilość zmian w przepisach prawa oraz kilkakrotna nowelizacja dotychczasowego statutu oraz zmiana struktury organizacyjnej ośrodka spowodowała konieczność nadania nowego statutu. W celu szczegółowego określenia aktualnego przedmiotu działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głogowie Małopolskim należało nadać nowy Statut MGOPS. Tym samym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama