PostHeaderIcon Pomoc żywnościowa 2014-2020

Podkarpacki Bank Żywności informuje, iż w październiku rozpoczęły się dostawy żywności dla osób potrzebujących. Dostępne produkty: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko

UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.Zapraszamy organizacje non profit oraz instytucje spełniające kryteria i działające w zakresie pomocy społecznej do współpracy.

Kryteria uczestnictwa:

1) prowadzenie działalności non-profit w zakresie pomocy społecznej,

2) zaplecze magazynowe,
3) posiadanie zdolności administracyjnych do:


a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach POPŻ
b) realizacji działań towarzyszących na rzecz beneficjentów, mających na celu włączenie społeczne odbiorców końcowych pomocy żywnościowej
c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z POPŻ oraz z innych źródeł


4) współpraca z właściwymi OPS.

Lokalne organizacje partnerskie uczestniczące w realizacji POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2017, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych
w następujących obszarach:


1) administrowania,
2) transportu,
3) magazynowania.


Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji
POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017 są dostępne na stronie http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/

Kryteria kwalifikowalności beneficjentów:

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Każdy podmiot chcący przystąpić do programu powinien złożyć w PBŻ w terminie do 25 sierpnia br.:

  • wniosek dla OPL,
  • aktualny Statut


Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

Organizacje uczestniczące w Programie powinny współpracować z ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności w zakresie doboru odbiorców i / lub weryfikacji kwalifikowalności podopiecznych.

OPS-y powinny wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy, pod warunkiem uzyskania ich zgody. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy. Ponadto, powinny rozpowszechniać informacje o realizacji PO PŻ i wskazywać najbliższe miejsca lub punkty wydawania artykułów spożywczych.


W ramach sprawozdawczości i monitoringu zbierane będą dane służące ocenie prawidłowości realizacji w postaci wskaźników. Wskaźniki wyników obejmować będą:

  • liczbę osób objętych pomocą żywnościową w postaci paczek, w tym w podziale na grupy odbiorców końcowych z podziałem na wiek  i płeć;
  • liczbę wydanych paczek ogółem oraz w przeliczeniu na każdego beneficjenta;
  • liczbę osób objętych działaniami towarzyszącymi w podziale na grupy odbiorców końcowych i płeć;
  • liczbę i rodzaje działań towarzyszących prowadzonych przez organizacje partnerskie.


Zarząd Podkarpackiego Banku Żywności zastrzega sobie prawo wyboru ofert spełniających kryteria uczestnictwa na zasadzie konkursu. Decyzja Zarządu PBŻ jest ostateczna.

Przyznanie żywności nastąpi po podpisaniu umowy z wyłonionymi partnerami.

Pliki do pobrania - wniosek

Pliki do pobrania -skierowanie 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama