Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 8/2011 Kierownika
MGOPS w Głogowie Młp.
z dnia 27.06.2011.KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

ROZDZIAŁ I

Przepisy Ogólne

§ 1Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim oraz dostrzegającego konieczność właściwej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.


§ 2


Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników MGOPS w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
Kodeks Etyki pracowników MGOPS w Głogowie Małopolskim oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdy, godności i lojalności.ROZDZIAŁ IIObowiązki pracownika

§ 3Pracownik ośrodka traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej.
Działa zawsze tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębiania zaufania mieszkańców do MGOPS.
Pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Głogów Młp. oraz współtworzy wizerunek pracownika samorządowego.
Przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.


§ 4Pracownik obowiązany jest w szczególności:

Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i działać wyłącznie w jego granicach.
Dbać o powierzone składniki majątkowe i wyposażenie stanowiska pracy.
Rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania.
Dochowywać tajemnicy służbowej, również po ustaniu zatrudnienia.
Przestrzegać zasad dobrego koleżeństwa, służąc współpracownikom swoją pomocą i radą.
Dbać o swój schludny i estetyczny wygląd.
Przestrzegać norm kultury i dobrego zachowania.ROZDZIAŁ III


Przepisy szczegółowe§ 5


(zasada praworządności)

Pracownik działa z zasadą praworządności, stosuje procedury wykonujące z przepisów powszechnie obowiązujących oraz  regulacji wewnętrznych jednostki.
Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.
§ 6(zasada niedyskryminowania)

Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny „sposób”.
W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.
Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cech genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadania własności, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.
§ 7

 

(zasada współmierności)

W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte zadania są współmierne do obranego celu.
Pracownik unika ograniczenia praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych zadań.
W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwage na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.§ 8


(zakaz nadużywania uprawnień)

Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
Pracownik nie może korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.


§ 9


(zasada bezstronności i niezależności)

Pracownik działa bezstronnie i niezależnie, i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motyw takiego postępowania.
Na postępowania pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna.
§ 10


(zasada obiektywizmu)

w toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
Pracownik wykonuje zadnia sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.


§ 11


(zasada uczciwości i rzetelności)

Urzędnik jest życzliwy, cierpliwy i uczynny, interesantom ośrodka stara się pomóc zgodnie z najlepsza swoją wiedzą i umiejętnościami. W kontaktach z interesantami nie może kierować się emocjami i uprzedzeniami, a jedynie względami merytorycznymi i formalnymi.
Niezrozumiałe zagadnienia i problemy wyjaśnia oraz wskazuje sposoby ich załatwienia lub kieruje do właściwych, kompetentnych komórek.
§ 12

(zasada uprzejmości)

W swoich kontaktach z petentami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowanie do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właściwego.
W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się segregować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.§ 13


(zasada neutralności)

Nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.
Lojalnie i rzetelnie wykonuje zgodnie z porządkiem prawnym polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.§ 14


(zasada profesjonalizmu)

Zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji oraz trybu i sposobu postępowania.
Dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności prowadzonych lub opiniowanych spraw.
Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Jest życzliwy, stara się zapobiegać napięciom w pracy i rozładowywać je, przestrzega zasad  poprawnego zachowania.
Odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udzielać wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania.§ 15


(zasada ochrony danych osobowych)

Wykorzystując w pracy dane osobowe klienta, bezwzględnie chroni jego strefę prywatności, nietykalności osobista zgodnie z przepisami prawa.
Nie przetwarza bądź nie przekazuje danych osobowych, które nie są konieczne dla prowadzonych spraw, a w szczególności bezwzględnie nie przekazuje danych osobowych osobom nieupoważnionym.§ 16


(zasada współodpowiedzialności)

Pracownik nie boi się podejmować decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwa, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniem się doświadczenie i wiedzą.
Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawa nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp.

§ 17

 


(zasada akceptacji kontroli zarządczej)

Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.
Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów jednostki.
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama