DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Dział realizuje zadania w zakresie:


1. Świadczeń rodzinnych
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późn. zm;

2. Stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.; ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn.zm;

3. Dodatków mieszkaniowych - ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U z 2017 r. poz. 180 z póź. zm;

4. Dodatków energetycznych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U z 2017 r. poz. 220;

5. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.;

6. Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka – ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz. U. z 2016 r. poz. 1860;


ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO - ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;

osobie uczącej się;

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł netto albo 764 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o - umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 • 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • na dziecko do 5 lat - 95 zł miesięcznie;
 • na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 124 zł miesięcznie;
 • na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 135 zł miesięcznie.
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

 • urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 zł (kryterium dochodowe jak przy zasiłku rodzinnym);
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie;
 • samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie  nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 95 zł, ;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  i 110 zł  na dziecko powyżej 5 roku życia ;
 • rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w wysokości 100,00 zł na dziecko;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przysługuje w wysokości 113 zł  miesięcznie lub w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przysługuje w wysokości 69 zł.JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw. „BECIKOWE’’) – wysokość świadczenia 1 000,00 zł


Przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł (netto).


Zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
– przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

 • wysokość zasiłku 153,00 zł miesięcznie.


Przysługuje :

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych);
 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE - wysokość świadczenia 1406 zł miesięcznie.

Przysługuje:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (wnukowie na dziadków,  dziadkowie na wnuków, rodzeństwo)  z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w  celu sprawowania  opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY -  wysokość świadczenia 520,00 zł miesięcznie

Przysługuje:

 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny;
 • jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością  sprawowania stałej  opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – wysokość świadczenia 1000 zł miesięcznie


Przysługuje:

 • matce  dziecka, a w określonych ustawowo przypadkach również ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w określonych ustawowo przypadkach;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w określonych ustawowo przypadkach;
 • osobie, która przysposobiła dziecko w określonych ustawowo przypadkach.


Świadczenie rodzicielskie przysługuje, jeżeli osoby te nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okresu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okresu urlopu rodzicielskiego oraz spełniają inne ustawowe przesłanki.


JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA na podstawie ustawy „Za Życiem”  – wysokość świadczenia 4 000,00 zł


Przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód;
 • jeżeli dziecko posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ważne informacje dotyczące składania WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY, S.Z.O.

oraz „becikowe”  na okres zasiłkowy: 2016.11.01 – 2017.10.31


Nie trzeba wybierać zaświadczeń o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego i wysokości składek zdrowotnych z ZUS za rok bazowy 2015 r. (informacje te  zostaną pozyskane z US i ZUS przez pracowników MGOPS drogą elektroniczną.)

Wyjątek stanowią członkowie rodziny pobierający w ZUS lub KRUS emeryturę, rentę, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – osoby te proszone są o dostarczenie zaświadczenia ZUS/KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2015 r.


Załączniki do wniosku nr 4 i nr 6 wypełnia obowiązkowo każdy z rodziców, a pełnoletnie dzieci w przypadku uzyskiwania przez nie w 2015 r. dochodów nieopodatkowanych (dotyczy m.in. dochodów z gosp. rolnego, alimentów, stypendiów, dochodów uzyskiwanych za granicą, zasiłków chorobowych z KRUS, itp.).

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych do wniosków na okres zasiłkowy 2016/2017

(dotyczy wszystkich członków rodziny)

1. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2015 r. (powyżej 1 ha fiz. lub 1 ha przelicz.) - nakaz płatniczy o podatku rolnym z 2015 r., zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (stan za 2015 r.) lub oświadczenie na Zał. nr 6.

2. W przypadku UTRATY DOCHODU w okresie od 2015-01-01 do nadal - dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (przy utracie dochodu wymagane są wszystkie PIT-11 i inne PIT-y za 2015 r. + przyporządkowane do nich świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne, wydruk z CEIDG o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej + PIT-36 za 2015r., decyzja PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, decyzje ZUS/KRUS potwierdzające utratę renty, zaś. macierzyńskiego, zaś. chorobowego, świadcz. rehabilitacyjnym zaświadczenie pracodawcy i in.).

3. W przypadku UZYSKANIA DOCHODU w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. uzyskania dochodu w okresie od 2015-01-01 do 2015-12-31) - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, (przy uzyskaniu dochodu w 2015r. wymagane są wszystkie PIT-11 i inne PIT-y za 2015 r. + wszystkie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne, zaświadczenie pracodawcy, wydruk z CEIDG o rozpoczęciu działalności gosp. + Pit-36 za 2015r., decyzje PUP o uzyskaniu zasiłku lub stypendium, dec. ZUS/KRUS o rencie, zaś. macierzyńskim, chorobowym, świadcz. rehabilitacyjnym).

4. W przypadku UZYSKANIA DOCHODU po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. uzyskania dochodu w okresie od 2016-01-01 do nadal) – dokument (zaświadczenie) o wysokości dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty wraz z datą od kiedy jest uzyskiwany dochód + umowy: o pracę, zlecenie o dzieło, wydruk z CEIDG o rozpoczęciu działalności gosp., decyzje PUP o przyznaniu zasiłku lub stypendium, dec. ZUS/KRUS o przyznaniu renty, zaś. macierzyńskiego, chorobowego, św. rehabilitacyjnego i in.).   

5. W przypadku prowadzenia w 2015 r. pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – oświadczenie o wysokości dochodu z 2015r. na Zał. nr 5.

6. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zaświadczenie szkoły na rok szkolny 2016/2017 lub oświadczenie na Zał. nr 2 i Zał. nr 9.


7. W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - Oświadczenie dotyczące ustalenia Państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego.

Inne dokumenty w zależności od rodzaju świadczeń i indywidualnej sytuacji rodziny:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci; zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potw. pozostawanie kobiety pod opieką med. nie później niż od 10 tyg. do porodu; zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego na dane dziecko, okresie na jaki urlop został udzielony i o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;  oświadczenie współmałżonka o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w ośrodku pomocy właściwym ze względu na m-ce zameldowania na pobyt stały; dowody osobiste obojga rodziców; odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji (KOPIA); wyrok sądowy/ugoda sądowa o alimentach na rzecz osób w rodzinie i spoza rodziny (KOPIA), zaświadczenie komornika o stanie egzekucji alimentów za 2015 r.; przekazy/przelewy na alimenty płacone osobom spoza rodziny; aktualny odpis zupełny aktu urodzenia; odpis aktu zgonu współmałżonka (KOPIA); orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (KOPIA),

 

 • Nr KONTA BANKOWEGO

 

 • Kopie odpisów aktów urodzenia, kopie wyroków sądowych, aktu zgonu męża przy składaniu wniosków są obowiązkowe (oryginały do wglądu).


Kryterium  uprawniające do zasiłku rodzinnego – 674,00 zł (netto) miesięcznie na osobę, dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 764,00 zł (netto) miesięcznie na osobę, nadal obowiązuje też zasada „zł za zł”

Kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka („becikowego”) – 1922,00 zł (netto) miesięcznie na osobę.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl /wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/. Wzory załączników są określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2284),

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama