Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Załączniki do wniosku:
- Zaświadczenie o dochodach
- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

2. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego
Załączniki do wniosku:
- Klauzula o ochronie danych osobowych

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 01.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi 1063,37 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
- 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
- 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
- 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
- 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy:
1. Zaświadczenia o dochodach zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe ( dochód brutto):
- osoby otrzymujące alimenty – trzy odcinki o wysokości alimentów lub wyrok sądu;
- osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności (w przypadku wyrejestrowania lub zawieszenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności);
- osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z Urzędu Miejskiego lub nakaz płatniczy;
- osoby otrzymujące świadczenia z ZUS (zasiłek chorobowy, emerytura, renta) – trzy odcinki;
- osoby studiujące w systemie dziennym - zaświadczenie z uczelni o pobieraniu stypendium socjalnym i naukowym;
- osoby osiągające dochody z innych źródeł – oświadczenie o uzyskanych dochodach;
2. Potwierdzenie wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek:
- w przypadku spółdzielni mieszkaniowych wypełniony wniosek i potwierdzony przez zarządcę domu - wysokość opłat czynszowych zarządca potwierdza na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
- ostatni rachunek za energię elektryczną;
- rachunki za wodę, śmieci i kanalizację za ostatni miesiąc w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, lokali lub najemców;
3. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kserokopia);
4. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Wydział Budownictwa w Urzędzie Miejskim);
5. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika  że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;
6. Przy pierwszym wniosku, potwierdzona przez zarządcę informacja o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku (nie dotyczy lokali komunalnych). Natomiast w przypadku najmu lub podnajmu mieszkania, lub posiadania innego tytułu prawnego na podstawie którego Wnioskodawca zamieszkuje w mieszkaniu/domu, należy dołączyć stosowną umowę.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.);
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu  oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22 maja 2013 r.  poz. 589),
5. Uchwała Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego
6. Upoważnienie Burmistrza Głogowa Małopolskiego OR.077.43.2017.BR z dnia 30 czerwca  2017 r. do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych

 

DODATEK  ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 833) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2018 r. poz. 450).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. wynosi odpowiednio:
- dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,35 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:
- wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

1. Zaświadczenia o dochodach zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe ( dochód brutto):

  • osoby otrzymujące alimenty – trzy odcinki o wysokości alimentów lub wyrok sądu;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności (w przypadku wyrejestrowania lub zawieszenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności);
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie z Urzędu Miejskiego lub nakaz płatniczy;
  • osoby otrzymujące świadczenia z ZUS (zasiłek chorobowy, emerytura, renta) – trzy odcinki;
  • osoby studiujące w systemie dziennym - zaświadczenie z uczelni o pobieraniu stypendium socjalnym i naukowym;
  • osoby osiągające dochody z innych źródeł – oświadczenie o uzyskanych dochodach;

2. Potwierdzenie wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek:

  • w przypadku spółdzielni mieszkaniowych wypełniony wniosek i potwierdzony przez zarządcę domu - wysokość opłat czynszowych zarządca potwierdza na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • ostatni rachunek za energię elektryczną;
  • rachunki za wodę, śmieci i kanalizację za ostatni miesiąc w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, lokali lub najemców;

3. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (kserokopia);

4. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (Wydział Budownictwa w Urzędzie Miejskim);

5. Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju;

6. Przy pierwszym wniosku, potwierdzona przez zarządcę informacja o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku (nie dotyczy lokali komunalnych). Natomiast w przypadku najmu lub podnajmu mieszkania, lub posiadania innego tytułu prawnego na podstawie którego Wnioskodawca zamieszkuje w mieszkaniu/domu, należy dołączyć stosowną umowę.

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama