DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 01.03.2018r. najniższa emerytura wynosi 1029,80 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Przysługuje:

 

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
  • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
  • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
  • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
  • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

DODATEK  ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 755, 650, 685

i 771) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2018 r. poz. 450).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. wynosi odpowiednio:

- dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,35 zł miesięcznie,

- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie,

- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie.

 

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama