PostHeaderIcon „Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją” - od 01.01.2017 do 31.12.2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w okresie od 1.01.2017r. do 31 grudnia 2018r. realizował projekt pt.: "Wsparcie rodziny najlepszą inwestycją" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany do rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Głogów Małopolski, zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Beneficjenci to zarówno dzieci jak i dorośli. W ramach programu uczestnicy mogli korzystać w wielu form wsparcia:

- Rodzinny Punkt Konsultacyjny (porady psychologiczne, prawne, mediator);

- Świetlica Socjoterapeutyczna dla 20 dzieci z południowej części gminy t.j. Pogwizdów Nowy, Miłocin, Rudna Mała;

- Trening Kompetencji Rodzicielskich, Podstawowych, Społecznych;

- Socjoterapia;

- Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków, gier komputerowych;

- Zapobieganie agresjii i przemocy rówieśniczej;

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama