PostHeaderIcon „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r.

Gmina Głogów Małopolski/MGOPS w Głogowie Małopolskim pozyskała środki na realizację Zadania współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo p.n. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019r. o łącznej wartości  78790,00 zł na kontynuację dotychczasowej działalności Klubu Integracji Społecznej działającego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim.

Okres realizacji projektu od 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obecnie trwa rekrutacja 27 uczestników – osób bezrobotnych, zamieszkujących teren Gminy w wieku aktywności zawodowej, korzystających z świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia pomocą.

W ramach projektu będą prowadzone grupy samopomocowe i terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, poradnictwo pedagogiczne, organizacja szkoleń, kursów zawodowych, doradztwo zawodowe, organizacja prac społecznie użytecznych oraz  promowanie wolontariatu.

Zaplanowane działania są ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową uczestników projektu poprzez podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej,  zdolności do zatrudniania oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie poprzez współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników.

Uzupełnieniem wspomnianych działań będą zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania wolnego czasu t.j.: zajęcia rekreacyjne,  wyjazd do kina - obejmujący swoim zakresem działań nie tylko uczestników KIS-u ale również ich rodzin.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama