PostHeaderIcon Oferta pracy na stanowisko Wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

ogłasza nabór na stanowisko Wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej w Pogwizdowie Nowym (1/2 etatu) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Korzystanie z praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • Kreatywność, samodzielność, systematyczność, dokładność;
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji;
 • Zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
 • Prawo jazdy kat. B
 • Mile widziany stopień niepełnosprawności
 • Preferowane będą osoby z uprawnieniami do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych

3. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach świetlicy socjoterapeutycznej,
  w szczególności: prowadzenie bezpiecznych i odpowiadających potrzebom
  i zainteresowaniom dzieci zajęć z grupą, w tym zajęć sportowo-ruchowych, prowadzenie zajęć wychowawczych oraz profilaktycznych prowadzenie zajęć wychowawczych z dzieckiem, pomaganie w odrabianiu lekcji i nauce, prowadzenie zajęć kulturalno – oświatowych, pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczestników zajęć.
 • Opracowywanie, przy udziale dziecka indywidualnego planu pracy i weryfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku, prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów związanych z pracą z dzieckiem, rodzicami i rodziną dziecka.
 • Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.
 • Tworzenie harmonogramu pracy świetlicy.
 • Inne zadania zlecone przez Dyrektora MGOPS, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z wychowawcą świetlicy socjoterapeutycznej.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca na ½ etatu;
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Praca w świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Pogwizdów Nowy
 • Pakiet socjalny
 • W pracy konieczne będzie manualne korzystanie z urządzeń technicznych: (komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon, fax, skaner, niszczarka dokumentów itp.).
 • Praca przy komputerze.
 • Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z rodzicami podopiecznych świetlicy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

5. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrud­nienie;
 • Kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności;
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata, że nie został wobec niego orzeczony zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.  Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1260 z poźn. zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do  07.08.2019 r. do godz. 13:00. pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 17, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Wychowawca w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Pogwizdowie Nowym” należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Młp. –sekretariat pokój nr 100 w terminie do 27.08.2019 r. do godz. 13:00. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacji udziela Mariola Kot – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. pod numerem telefonu: (0-17) 78 97 500.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biulety­nu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jednocześnie Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury naboru bez wyłonienia kandydata.

 

Głogów Młp., dnia 20.08.2019 r.

Mariola Kot

Dyrektor Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama