PostHeaderIcon ZAKOŃCZENIE PROJEKTU P.N: „KLUB INSPIRACJI SUKCESU”

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STYKOWIE

Z dniem 31 grudnia 2020 r. dobiegła końca realizacja projektu p.n.: „Klub Inspiracji Sukcesu” o łącznej wartości 101 052,00 zł., którego realizatorem był Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim. W ramach konkursu: „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”, w ramach programu Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej: ,,Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020- 2022”, Ośrodek pozyskał środki na kontynuację działalności Klubu Integracji Społecznej, funkcjonującego w jego strukturach od 2017 roku.

 

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Gminy Głogów Małopolski oraz korzystających z świadczeń pomocy tutejszego Ośrodka. Do uczestnictwa w  projekcie realizowanego w okresie od 01 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostało zakwalifikowanych 22 nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej tj. 12 mężczyzn i 10 kobiet.

W tym roku oferta reintegracyjna KIS-u została rozszerzona o nowe usługi. Z myślą o rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu nowej wiedzy przez uczestników projektu zostały zorganizowane  nowe warsztaty, szkolenia - łącznie w wymiarze 330 godzin m.in.:

 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 • zajęcia klubu pracy
 • warsztaty edukacji ekonomicznej i zarządzania czasem
 • warsztaty autoprezentacji i dbania o własny wizerunek
 • warsztaty komputerowe
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia działalność gospodarczej oraz spółdzielni socjalnych
 • grupy wsparcia
 • zajęcia terapeutyczne z zakresu profilaktyki i uzależnień.

Równolegle obok usług reintegracji społecznej realizowane były działania z zakresu aktywizacji zawodowej. Dla 10 osób o niskich kwalifikacjach zostały zorganizowane kursy zawodowe w wymiarze 100 godzin takie jak:

 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 • opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kadry i płace,
 • kurs brukarza,
 • kurs na prawo jazdy kat. „B”.

Celem kursów zawodowych było uzyskanie przez osoby uczestniczące w kursach wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy lub samodzielnego świadczenia usług w zakresie związanym z kierunkiem wybranego kursu zawodowego. Każdy kursant miał zapewniony dostęp do egzaminu zewnętrznego dzięki któremu mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe - unormowane w rozporządzeniach właściwego ministra, oraz otrzymał stypendium szkoleniowe.

Od czerwca 2020 przez okres 6 miesięcy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie 4 uczestników projektu o III profilu pomocy, zostało skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie sołectw Gminy w wymiarze 40 miesięcznie, za które otrzymywali wynagrodzenie.

W ramach kompleksowości usług reintegracyjnych oferta Klubu została wzbogacona i poszerzona  o działania z dziedziny edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu, podejmując współpracę w tej dziedzinie z lokalnymi instytucjami i organizacjami - obejmująca swoim zakresem działań nie tylko uczestników KIS-u ale również ich rodzin.

Wszyscy uczestnicy projektu oraz ich rodziny mogły skorzystać z  indywidualnego, bezpłatnego wsparcia specjalistycznego, udzielanego przez dyżurujących w Klubie specjalistów: psychologa/psychoterapeutę, prawnika oraz pedagoga/doradcę rodzinnego.

Natomiast dla osób, które chciały zapoznać się z działaniem komputera lub skorzystać z Internetu w celach edukacyjno-wyszukiwawczych została utworzona Kafejka Internetowa – czynna w godzinach pracy Klubu.

Głównym założeniem realizowanych działań z zakresu usług reintegracji było wzmocnienie i ustabilizowanie wizerunku i samooceny uczestników, przywrócenie im świadomości bycia potrzebnym, umożliwienie nabycia umiejętności samodzielnego zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych sobie i swoim rodzinom oraz przekazanie swoim bliskim odpowiednich wzorców zachowań.

Zadania realizowane w Kubie Integracji Społecznej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy z chęcią uczęszczali na zajęcia, gdzie oprócz możliwości przyswajania wiedzy, mogli nawiązać nowe znajomości dzięki którym nastąpiło miedzy nimi zacieśnienie więzi społecznych. Dodatkowo mieli zapewniony poczęstunek.

Na zakończenie udziału w projekcie każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w programie reintegracji społecznej i zawodowej oraz drobne upominki promujące projekt.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama