PostHeaderIcon II edycja projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” - rekrutacja zakończona

W ramach projektu  realizowanego przez  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim,  w miesiącu lutym zakończono kolejną rekrutację uczestników. Zostało zakwalifikowanych 27 osób zainteresowanych wzięciem udziału w II edycji projektu „Klub Inspiracji Sukcesu”. Są to osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie gminy Głogów Małopolski.

 

Końcem lutego rozpoczęły się pierwsze warsztaty w Klubie Integracji Społecznej w Stykowie. W ramach usług aktywnej  integracji o charakterze społecznym zostaną zorganizowane: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz grupy wsparcia. Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i umiejętności interpersonalnych uczestników (tj. inteligencji emocjonalnej, komunikacji społecznej, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości, autoprezentacji, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, w tym również pisanie CV i listu motywacyjnego) oraz wzrost wiary we własne siły i możliwości pomagające w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Od marca przez okres 2 miesięcy w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy dla 10 osób bezrobotnych o III profilu pomocy realizowany jest Program Aktywizacja i Integracja.

W ramach programu zostaną objęci działaniami z zakresu integracji społecznej - poprzez uczestnictwo w warsztatach prowadzonych w KIS oraz z zakresu aktywizacji zawodowej poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz środków Gminy.