PostHeaderIcon „Klub Inspiracji Sukcesu” - od 01.05.2017r. do 30.04.2019

Dnia 31 maja 2017 roku podpisano umowę  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na realizację projektu „Klub Inspiracji Sukcesu” którego głównym celem jest utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Głogów Małopolski. 
Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy tj. od 01.05.2017r. do 30.04.2019 r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ”Klub Inspiracji Sukcesu” ma na celu  aktywną integrację 80 uczestników - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Głogów Małopolski poprzez poprawę ich zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz lepsze przystosowanie społeczne. Zaplanowane działania są ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Ponadto ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia w wejściu uczestników projektu na rynek pracy z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji, czyli edukacyjnych, społecznych i zawodowych: nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego i utrzymanie zatrudnienia.