PostHeaderIcon Realizowane warsztaty w KIS w ramach projektu „KLUB INSPIRACJI SUKCESU”

W czerwcu b.r. działalność KIS- u została wznowiona. Mimo trudnych okoliczności, panującej pandemii COVID-19 została zrekrutowana grupa 22 osób, chcących wziąć udział w zajęciach reintegracyjnych. Wszyscy uczestnicy projektu odbyli indywidualne spotkanie z Zespołem Diagnozującym składającym się z psychologa, pedagoga oraz doradcy zawodowego w celu przygotowania Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, dostosowując dla nich różnorodne formy wsparcia realizowane w ramach projektu.

Kolejnym krokiem realizowanym w KIS była organizacja szeregu szkoleń z zakresu usług reintegracyjnych. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy 11-osobowe, dzięki czemu mogli uczestniczyć w zajęciach zachowując bezpieczne odległości.

Uczestnicy projektu uczestniczyli w szkoleniach takich jak:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 20 godzin/grupę
  • zajęcia klubu pracy w wymiarze 20 godzin/grupę
  • warsztaty edukacji ekonomicznej i zarządzania czasem w wymiarze 20 godzin/grupę
  • warsztaty autoprezentacji i dbania o własny wizerunek w wymiarze 20 godzin/grupę.

Celem warsztatów była: integracja grupy, poznawanie siebie, wypracowanie wspólnych norm i zasad obowiązujących w grupie poznanie i ćwiczenie zasad uważnego słuchania i dobrej komunikacji, poznanie sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami, stresem.

Na zajęciach klubu pracy uczestnicy zajęć mogli nabyć  umiejętność aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV, listu motywacyjnego oraz umiejętności prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą.

Warsztaty edukacji ekonomicznej  miały na celu nauczyć uczestników tworzenia i kontroli realizacji budżetu domowego oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami, prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych w taki sposób by zapobiec niemarnowania żywności. Natomiast warsztaty zarządzania czasem, miały na celu rozwinięcie efektywności osobistej uczestników projektu. Na warsztatach autoprezentacji i dbania o własny wizerunek uczestnicy zajęć uczuli się prawidłowych technik autoprezentacyjnych, sposób na zwiększenie wiarygodności i skuteczności osobistej. Zostali zapoznani również z zasadami, które pomogą im skutecznie zaprezentować własną osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej i relacjach zawodowych.