PostHeaderIcon Dokumenty wymagane przy składaniu „WNIOSKU o 500+”

Dokumenty wymagane przy składaniu „WNIOSKU o 500+”  na okres świadczeniowy 2017/2018

- PESEL wszystkich członków rodziny- numer konta bankowego- nakaz płatniczy o podatku rolnym z 2016r, zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (stan za  2016 r) lub oświadczenie na zał. ZSW-03

 

- umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego

- prawomocny wyrok sądu o rozwodzie lub separacji  albo odpis zupełny  lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginały do wglądu)

- wyrok sądowy/ugoda sądowa o zasądzonych alimentach na rzecz osób w rodzinie i spoza rodziny (oryginały do wglądu)

-  przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów

-w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu:

*zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także                 o wysokości wyegzekwowanych alimentów

*informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego  za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

- kartę pobytu  i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy  - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

 

PRZY UTRACIE DOCHODU dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (przy utracie dochodu wymagane są wszystkie PIT-y-11  i inne Pit-y za 2016 rok + przyporządkowane do nich świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło inne, wydruk     z CEIDG o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej + PIT-36 za 2016r, decyzja z PUP o uzyskaniu zasiłku lub stypendium, decyzja ZUS/KRUS o rencie, zaświadczenie pracodawcy in.)

PRZY UZYSKANIU DOCHODU w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tj. uzyskania dochodu w okresie od 2016-01-01 do 2016-12-31)- dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany                   (tj. wszystkie PIT-y 11 i inne PIT-y za 2016 r+ wszystkie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło inne, zaświadczenie pracodawcy, wydruk z CEIDG o rozpoczęciu działalności gosp.+ PIT 36 za 2016r, decyzje z PUP o uzyskaniu zasiłku lub stypendium, decyzje z ZUS/KRUS o rencie, zaś. o urlopie macierzyńskim, chorobowym, świad. rehabilitacyjnym)

PRZY UZYSKANIU DOCHODU po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (tj. uzyskania dochodu w okresie od 2017-01-01 do nadal) – dokument(zaświadczenie) o wysokości dochodu netto uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty wraz z datą od kiedy jest uzyskiwany dochód+ umowy: o pracę, zlecenie, o dzieło, wydruk z CEIDG o rozp. działalności gosp., decyzje z PUP o przyznaniu zasiłku lub stypendium, dec. ZUS/KRUS o przyznaniu renty, zaśw. macierzyńskiego, chorobowego,                     św. rehabilitacyjnego i in.)

UWAGA! Nie trzeba wybierać zaświadczeń o wysokości dochodów  Urzędu Skarbowego i wysokości składek zdrowotnych z ZUS za 2016 rok (informacje te zostaną pozyskane przez pracowników MGOPS drogą elektroniczną)

WYJĄTEK stanowią członkowie rodziny pobierający z ZUS lub KRUS emeryturę, rentę, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – osoby te proszone są o dostarczenie zaświadczenia ZUS/KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2016 rok

WYJĄTEK stanowią członkowie rodziny którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego                 (tj. działalność opodatkowana w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej) – osoby te proszone są o dostarczenie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego       w roku 2016

Od 1 sierpnia 2017 r można składać wniosek na nowy okres świadczeniowy

Szczegółowe informacje udziela Dział Projektów i Programów, II piętro, p. 211 w MGOPS w Głogowie Małopolskim ul. Fabryczna 17