PostHeaderIcon Formularz wniosku, wyjaśnienia, informacja o niezbędnych dokumentach

Druk wniosku znajdą Państwo poniżej.

Wniosek Dobry Start: Pobierz
Załącznik do wniosku: Pobierz

Wniosek należy uzupełnić czytelnie oraz podać niezbędne dane do ustalenia prawa do świadczenia.

Podstawowe dane, które należy podać we wniosku  to:

 • dane personalne osoby wnioskującej, PESEL
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail na który zostanie przesłana informacja o uzyskaniu prawa doświadczenia Dobry Start
 • dane dziecka takie jak: PESEL, rodzaj, nazwa i adres szkoły oraz klasa do której uczęszcza dziecko,
 • nr rachunku bankowego na który zostaną przekazane przyznane środki finansowe.

W indywidualnych sprawach organ właściwy może żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów takich jak.:

 • wyrok rozwodowy określający miejsce pobytu dziecka przy jednym z rodziców, bądź ustalający opiekę naprzemienną nad dzieckiem,
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka;
 • dodatkowe oświadczenia wnioskodawcy niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start.

Ważne!!!

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)