PostHeaderIcon Informacje o programie WSPIERAJ SENIORA

Informacje ogólne

1. Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora” na rok 2020 dofinansowany został na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na realizację zadań Gminy zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.

2. Usługa wsparcia Seniorów finansowana jest z dotacji otrzymanej przez Gminę Głogów Małopolski oraz ze środków Gminy Głogów Małopolski w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora” na rok 2020 i będzie przeznaczona na dofinansowanie organizacji i realizacji ww. usługi.

3. Usługa wsparcia w ramach Programu będzie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim w okresie od 23 października 2020r. do 31.12.2020r.

4. Celem strategicznym Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Realizacja usług

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim realizuje usługę wsparcia przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w przypadku wystąpienia takiej potrzeby przy wsparciu wolontariuszy, harcerzy, członków ochotniczych straży pożarnych oraz żołnierzy WOT.

2. Seniorzy poniżej 70 roku życia w szczególnych przypadkach mogą zostać zakwalifikowani do udzielenia wsparcia. Za szczególne sytuacje uważa się brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Oceny zasadności udzielenia wsparcia dokonuje pracownik realizatora podczas pierwszego kontaktu.

3. Senior dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia nr 22 505 11 11, zgłoszenie zostaje zarejestrowane w systemie, następnie pracownik realizatora kontaktuje się telefonicznie (w przypadku braku numeru telefonu osobiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa) z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie poprzez podanie daty i godziny zgłoszenia przez Seniora ustala potrzeby,

4. W przypadku stwierdzenia, że potrzeby Seniora nie są zgodne z zakresem usługi wsparcia pracownik realizatora zakańcza zgłoszenie wpisując sposób jego załatwienia.

5. Pracownik realizatora może przyjąć zgłoszenie usługi wsparcia dla Seniora z pominięciem Infolinii – Senior może zadzwonić bezpośrednio do realizatora.

6. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za ceny produktów zakupionych oraz ich jakość.

Bezpieczeństwo

1. Pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa, udając się w środowisko w maseczce zakrywającej usta i nos lub w przyłbicy, w rękawiczkach jednorazowych oraz zachowując dystans ze Zgłaszającym. Jednocześnie pracownicy dbają o dezynfekcję rąk.