PostHeaderIcon Świadczenia rodzinne

 • Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie (art. 75 § 2 kpa)

2. Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
Załączniki do wniosku:
- Zaświadczenie lekarza/położnej (według obwieszczenia Ministra Zdrowia - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000199)
- Oświadczenie o dochodzie uzyskanym przez członka rodziny
- Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających dochód uzyskany
- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny

- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

3. Wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
Załączniki do wniosku:
- Oświadczenie o dochodzie uzyskanym przez członka rodziny
-
Zaświadczenie o dochodzie dla osób zgłaszających dochód uzyskany
- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny
- Oświadczenie dot. urlopu wychowawczego

- Zaświadczenie pracodawcy do urlopu wychowawczego
- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

4. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Załączniki do wniosku:
- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

5. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
Załączniki do wniosku:
- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

6. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
Załączniki do wniosku:
- Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny
- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

7. Wniosek o świadczenie rodzicielskie
Załączniki do wniosku:
- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

8. Dyspozycja przekazania świadczeń na konto bankowe

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczące świadczeń rodzinnych

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO:

Informujemy, iż w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego należy kontaktować się wyłącznie z Punktem Informacyjnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Poniżej podajemy numery telefonów:

- 17 567-18-16

- 17 967-18-17

- adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Godziny przyjmowania Stron w Dziale Świadczeń (p. 210):

poniedziałek: od 8.00 do 16.00
wtorek-czwartek: od 8.00 do 15.00
piątek: od 8.00 do 14.00

 • Strony przyjmowane są pojedynczo (przy jednym stanowisku może być tylko jedna Strona);
 • Nie udzielamy informacji o nr konta bankowego i nr PESEL członków rodziny (osoby, które nie wypełnią tych danych będą odsyłane
  do uzupełnienia wniosków);
 • Prosimy o przygotowanie kserokopii dokumentów wraz z oryginałami
  do wglądu;
 • Nie udzielamy informacji o dacie wypłaty
  (terminy wypłat podawane są w decyzjach).
 • Prosimy nie wypełniać wniosków długopisem zmazywalnym.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

(zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022 (z wymaganymi dokumentami):

1. wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2021 r.,

2. wnioski złożone od  1 września do 31 października 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.,

3. wnioski złożone od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2022 r.

 

UWAGA!

Wnioski złożone po 30 listopada 2021 r. zostaną rozpatrzone od miesiąca złożenia wniosku

(bez możliwości wyrównania miesięcy poprzednich).

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 (dotyczy wszystkich członków rodziny):


1. W przypadku UTRATY DOCHODU w okresie od 2020-01-01 do nadal - dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (przy utracie dochodu wymagane są wszystkie PIT-11 i inne PIT-y za 2020 r. + przyporządkowane do nich świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne, wydruk z CEIDG o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej + PIT-36 za 2020 r., decyzja PUP o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, decyzje ZUS/KRUS potwierdzające utratę renty, zas. macierzyńskiego, zas. chorobowego, świadcz. rehabilitacyjnego zaświadczenie pracodawcy i in.).

2. W przypadku UZYSKANIA DOCHODU w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. uzyskania dochodu w okresie od 2020-01-01 do 2020-12-31) - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (przy uzyskaniu dochodu w 2020 r. wymagane są wszystkie PIT-11 i inne PIT-y za 2020 r. + wszystkie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne, zaświadczenie pracodawcy, wydruk z CEIDG o rozpoczęciu działalności gosp. + Pit-36 za 2020 r., decyzje PUP o uzyskaniu zasiłku lub stypendium, dec. ZUS/KRUS o rencie, zas. macierzyńskim, chorobowym, świadcz. rehabilitacyjnym).

3. W przypadku UZYSKANIA DOCHODU po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. uzyskania dochodu w okresie od 2021-01-01 do nadal) – zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym następuje uzyskanie dochodu, wraz z datą od kiedy jest uzyskiwany dochód + umowy: o pracę, zlecenie o dzieło, wydruk z CEIDG o rozpoczęciu działalności gosp., decyzje PUP o przyznaniu zasiłku lub stypendium, dec. ZUS/KRUS o przyznaniu renty, zaśs. macierzyńskiego, chorobowego, św. rehabilitacyjnego i in..

Wzory do pobrania: Zaświadczenie, Oświadczenie

4. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2020 r. (powyżej 1 ha fiz. lub 1 ha przelicz.) - nakaz płatniczy o podatku rolnym z 2020 r., zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (stan za 2020 r.) lub oświadczenie na odpowiednim załączniku.

5. W przypadku przebywania członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - oświadczenie dotyczące ustalenia Państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego na odpowiednim druku, umowa o zatrudnieniu za granicą,  zaświadczenie o dochodzie za miesiąc następny po rozpoczęciu zatrudnienia.

Inne dokumenty w zależności od rodzaju świadczeń i indywidualnej sytuacji rodziny:

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci; zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką med. nie później niż od 10 tyg. do porodu; zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego na dane dziecko, okresie na jaki urlop został udzielony i o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;  oświadczenie współmałżonka o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w ośrodku pomocy właściwym ze względu na m-ce zameldowania na pobyt stały; dowód osobisty wnioskodawcy; odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie lub separacji (KOPIA); wyrok sądowy/ugoda sądowa o alimentach na rzecz osób w rodzinie i spoza rodziny (KOPIA), zaświadczenie komornika o stanie egzekucji alimentów za 2020 r.; przekazy/przelewy na alimenty płacone osobom spoza rodziny; aktualny odpis zupełny aktu urodzenia; odpis aktu zgonu współmałżonka (KOPIA); orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (KOPIA),

- Nr KONTA BANKOWEGO, w stosunku do którego wnioskodawca jest właścicielem, współwłaścicielem lub osobą upoważnioną


Dodatkowe informacje i  wzory wniosków dostępne, na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl /wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/.

 

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO - ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się
 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł netto albo 764 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o - umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • obowiązuje też zasada „zł za zł”


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 • 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • na dziecko do 5 lat - 95 zł miesięcznie;
 • na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 124 zł miesięcznie;
 • na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 135 zł miesięcznie.DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU:

 • urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł (kryterium dochodowe jak przy zasiłku rodzinnym);
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie;
 • samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie  nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 95 zł;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje w wysokości 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  i 110 zł  na dziecko powyżej 5 roku życia;
 • rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje w wysokości 100,00 zł na dziecko;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przysługuje w wysokości 113 zł  miesięcznie lub w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły przysługuje w wysokości 69 zł.JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw. „BECIKOWE’’)

Wysokość świadczenia 1 000,00 zł

Przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł (netto).


Zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wzór do pobrania: Zaświadczenie lekarza/położnej

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Wysokość zasiłku 215,84 zł miesięczne.

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

Przysługuje :

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych);
 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wysokość świadczenia 1971,00 zł miesięcznie.


Przysługuje:

 • matce lub ojcu;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (wnukowie na dziadków,  dziadkowie na wnuków, rodzeństwo)  z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w  celu sprawowania  opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Wysokość świadczenia 620,00 zł miesięcznie.

Przysługuje:

 • osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny;
 • jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością  sprawowania stałej  opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł netto.

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Wysokość świadczenia 1000 zł miesięcznie

Przysługuje:

 • matce  dziecka, a w określonych ustawowo przypadkach również ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w określonych ustawowo przypadkach;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej w określonych ustawowo przypadkach;
 • osobie, która przysposobiła dziecko w określonych ustawowo przypadkach.


Świadczenie rodzicielskie przysługuje, jeżeli osoby te nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okresu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okresu urlopu rodzicielskiego oraz spełniają inne ustawowe przesłanki.


JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA na podstawie ustawy „Za Życiem”

Wysokość świadczenia 4 000 zł

Przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód;
 • jeżeli dziecko posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Ważne informacje dotyczące składania WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY, S.Z.O.

oraz „becikowe”  na okres zasiłkowy: 2021.11.01 – 2022.10.31


Nie trzeba wybierać zaświadczeń o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego i wysokości składek zdrowotnych z ZUS za rok bazowy 2020 r. (informacje te  zostaną pozyskane z US i ZUS przez pracowników MGOPS drogą elektroniczną).

Wyjątek stanowią członkowie rodziny pobierający w ZUS emeryturę, rentę, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – osoby te proszone są o dostarczenie zaświadczenia ZUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2020 r.


Załączniki do wniosku podpisuje wyłącznie wnioskodawca.

wniosek fundusz alimentacyjny.pdf

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama