PostHeaderIcon Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim (dalej: Ośrodek) jest: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Fabrycznej 17, 36-060 Głogów Małopolski, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka – dalej Administrator lub MGOPS

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MGOPS a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z jej Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bądź pocztą tradycyjną pisząc na adres podany w pkt.1

3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGOPS; realizacji umów zawartych z kontrahentami MGOPS; w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ściągania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MGOPS przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest MGOPS.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych w uzasadnionych przypadkach, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w art. 15 ust.4 RODO

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane  są nieprawidłowe lub niekompletne – art. 16 RODO

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach określonych w art. 17 RODO

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w art. 18 RODO

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadkach określonych w art. 20 RODO

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy spełnione są przesłanki z art. 21 RODO.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w MGOPS w Głogowie Małopolskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym podaniem/wnioskiem/żądaniem.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

PostHeaderIcon Najczęściej zadawane pytania

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowychzadań realizowanych przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim z siedzibą przy ul. Fabrycznej 17, 36-060 Głogów Małopolski(dalej: Ośrodek). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama