PostHeaderIcon Zapraszamy do udziału w projekcie pt. "Aktywna rodzina mocno się trzyma"

 

PostHeaderIcon „AKTYWNA RODZINA MOCNO SIĘ TRZYMA" w Głogowie Małopolskim

„AKTYWNA RODZINA MOCNO SIĘ TRZYMA" w Głogowie Małopolskim

nr wniosku RPPK.08.09.00-18-0012/20

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna
Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - ZIT

Beneficjent/Realizator: Gmina Głogów Małopolski / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 r.  do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1 193 939,80 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 122 302,80 zł

Wkład własny: 71 637,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia 60 rodzin (150 osób) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Głogów Małopolski (teren ROF) w drodze realizacji usług wspierania rodziny i funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w okresie 01.07.2021 r. – 30.09.2023 r.

Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego RPO WP poprzez zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny w wyniku osiągnięcia wskaźnika rezultatu „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu”.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie funkcjonowanie rodzin i warunki rozwojowe dzieci.

Stan realizacji projektu:

W dniu 25 sierpnia 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Głogów Małopolski/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie projektu pn. „AKTYWNA RODZINA MOCNO SIĘ TRZYMA".

Rekrutacja do projektu:

Gmina Głogów Małopolski / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „AKTYWNA RODZINA MOCNO SIĘ TRZYMA".

Rekrutacja Uczestników do Projektu potrwa do 31.10.2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie ciągłej, do wyczerpania dostępnych  miejsc. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji, osób z listy rezerwowej.

W projekcie weźmie udział 60 rodzin (150 osób) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objęte wsparciem lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. 75 rodziców/ opiekunów oraz 75 dzieci do 18 r.ż.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

a. Osoby/ rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Głogów Młp, terenie ROF
b. Osoby/ rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ust. z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z przyczyn bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
c. Osoby/rodziny niekorzystające z rodzajowo tożsamego wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020

Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

  • Osobiście w Biurze Projektu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17, w godzinach poniedziałek: 7:30 - 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:30.
  • Listownie na adres: Miejsko – Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Młp.
  • Elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów) na adres poczty elektroniczne Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć do siedziby MGOPS)

W celu zwiększenia dostępności do projektu dla osób z niepełnosprawnościami
– w przypadku trudności z dostarczeniem przez nich dokumentów rekrutacyjnych do punktów rekrutacyjnych przewiduje się możliwość ich odbioru przez asystenta projektu, który dostarczy dokumenty do MGOPS.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 17 789 7500 oraz 17 789 7520.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama