PostHeaderIcon „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Gmina Głogów Małopolski pozyskała dofinansowanie  w wysokości 68 200,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym prawidłową realizację usług opieki wytchnieniowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

W ramach pobytu dziennego, rocznie na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Program zostanie uruchomiony po podpisaniu umowy z Wojewodą oraz po otrzymaniu środków na jego realizację.


 

PostHeaderIcon Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

Program: „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim ogłasza nabór chętnych osób na przystąpienie do programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.”

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

 

Program jest realizowany w dwóch formach:

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

- ośrodku wsparcia,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

  • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

- ośrodku wsparcia,

- ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim oraz wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu i przekazanie do tutejszego Ośrodka do 20 października 2021r. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody  w terminie do dnia 22 października 2021 r.

Informujemy, że osoby  zainteresowane powinni dostarczyć w Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), wypełnioną przez  lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

Miejsko –Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim

ul. Fabryczna 17

tel. 17 789 75 11, 17 789 75 13, 17 789 75 16

 

Do pobrania:

Załącznik nr 7 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny

Załącznik nr 8 - Karta zgłoszenia do programu

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama