Do pobrania:

- Wniosek o wypłacenie dodatku osłonowego

- Prośba o wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

- Klauzula o ochronie danych osobowych (RODO)

Godziny przyjmowania Stron w Dziale Świadczeń:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek : 8:00 - 15:00
środa: 8:00 - 15:00
czwartek 8:00 - 15:00
piątek 8:00 - 14:00

PostHeaderIcon Informacja

Wnioski o Dodatek osłonowy przyjmowane są w okresie od 1.01.2022 do 31.10.2022

 

PostHeaderIcon Dodatek Osłonowy

Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilanie np. gazem, drewnem, pelletem lub innym rodzajem biomasy lub z sieci ciepłowniczej to dodatek osłonowy nie przysługuje w podwyższonej wysokości.

Osoba ubiegająca się o podwyższoną kwotę dodatku powinna w dniu złożenia wniosku posiadać potwierdzenie złożenia deklaracji o wpis do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku najemców mieszkań zgłoszenia takiego dokonują wyłącznie zarządcy budynków, dlatego najemcy powinni zgłaszać taką potrzebę do zarządców nieruchomości.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (wniosek stanowiący załącznik również powinien być podpisany podpisem elektronicznym)

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

  • wrzucając wniosek do skrzynki podawczej
  • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników MGOPS w Głogowie Młp. w siedzibie przy ul. Fabrycznej 17 – pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Informujemy, że w przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego nie będą wysyłane pocztą tradycyjną na wskazany przez wnioskodawcę adres zamieszkania.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Link do strony: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama